RODO

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób upoważnionych 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 ), dalej jako „RODO”, informuję, że: 
1) Administratorem danych osobowych jest Stajan Beata Mańturzyk 05-400 Otwock, Ul Gen.J.Hallera 1D NIP: 5321710989,  nr telefonu: 793 555 405, adres e-mail: iodo@smartsupport.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez e-mail: iodo@smartsupport.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Gen.jJ.Hallera 1d/22 05-400 Otwock z dopiskiem „IOD”.
 3) Pana/Pani dane osobowe (tj. imię i nazwisko, służbowy nr telefonu, służbowy adres email) przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, w związku z którą został Pan/została Pani wskazany/-a przez Stronę Umowy – Zamawiającego, jako osobę upoważnioną do składania Zamówień, w tym do założenia Konta w systemie informatycznym i wprowadzania danych do systemu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prawidłowym oraz zgodnym z zamiarem Stron realizacji Umowy) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
4) Pana/Pani dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot na rzecz którego Stajan Beata Mańturzyk wykonuje Zamówienia usług instalacji niskoprądowych kart dostępu oraz legitymacji uczniowskich 
5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora w ramach wykonywania czynności służbowych, podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora, tj. operator pocztowy lub firmy kurierskie w celu zapewnienia korespondencji, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi finansowo-księgowe, usługi informatyczne, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa, o ile podmioty te nie otrzymują danych osobowych w ramach konkretnego postępowania. 
6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu do upływu przedawnienia roszczeń majątkowych. Niezależnie od powyższego, dokumentacja księgowo-podatkowa przechowywana jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, tj. przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dokumentacja dotyczy. 
7) W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przy czym w tych przypadkach możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach RODO oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 
8) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
10) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem